Nieuwe rondes, nieuwe kansen: Kringlooplandbouw in de Nederlandse akkerbouw

Kringlooplandbouw biedt de mogelijkheid de toekomstbestendigheid van de akkerbouw te vergroten. In kringlooplandbouw worden naast het hoofdgewas, kasstromen uit activiteiten zoals natuurbeheer, duurzame energie en waterbuffering op het bedrijf verder ontwikkeld.

Click here to download this article as a PDF file

Report summary

Binnen kringlooplandbouw ligt de focus op een akkerbouw waarin efficiënt met grondstoffen wordt omgegaan, door de optimale benutting van eindige grondstoffen met minimale uitstoot van schadelijke stoffen naar de omgeving centraal te stellen.

Vier elementen dragen bij aan kringlooplandbouw in de Nederlandse akkerbouw:
- Kwaliteit van de bodem verhogen;
- Gebruik van eindige grondstoffen beperken;
- Emissie van schadelijke stoffen minimaliseren;
- Biodiversiteit verhogen.

Om kringlooplandbouw op het akkerbouwbedrijf toe te passen is het belangrijk dat akkerbouwers investeren in kennis van nieuwe/andere verdienmodellen rondom het bedrijf, precisielandbouw, bodemleven, samenwerking en gewasbescherming (beheersen van plagen in plaats van elimineren).

Ketenpartijen ondersteunen akkerbouwers om kringlooplandbouw van de grond te krijgen. Dit kan door ruimte te bieden voor innovatie, het inzichtelijk maken van de kosten en baten en langdurige samenwerking aan te gaan met akkerbouwers.